Dostępność
×

Zespół Przedszkolno-Szkolny

Szkoła i Przedszkole "Razem"

Przedszkole z klasą

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Lubelskie. Smakuj życie! Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł projektu: PRZEDSZKOLE Z KLASĄ

Nazwa beneficjenta: ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO - SZKOLNY JOANNA GĘBAL

Program operacyjny: PO WL 2014-2020

Oś priorytetowa: 12 -Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna.

Numer projektu: RPLU.12.01.00-06-0074/20

Miejsce realizacji: Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie, ul. Botaniczna 16

Okres realizacji: 01.09.2022 - 31.08.2023

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i stymulacja rozwoju psychoruchowego 18 dzieci z niepełnosprawnością na wczesnym etapie edukacji poprzez rozszerzenie oferty Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów i zwiększające szanse edukacyjne dz. do 31.08.2022 r.

Grupa docelowa:

18 dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami uczęszczające do OWSP RAZEM oraz 11 nauczycieli tej placówki.

Zadania:

Zadanie 1 - Rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

Zadanie 2 - Szkolenia nauczycieli.

Produkty:

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 11

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne - 1

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 18

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne - 1

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 2

Wartość projektu: 600 351,25 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 510 298,25 PLN